Aniołów 676
Świeczek 188481
Strona główna | Zarządzaj profilem | Czym jest Virtual Heaven | Stwórz Niebo | Szukaj | Pomoc | Zaloguj się

virtualheaven.pl

Regulamin

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE STRONY PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I WARUNKAMI W NIM ZAWARTYMI, PONIEWAŻ KAŻDORAZOWE SKORZYSTANIE ZE STRONY OZNACZA AKCEPTACJĘ TYCH WARUNKÓW. JEŻELI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W REGULAMINIE PROSIMY O NATYCHMIASTOWE OPUSZCZENIE STRONY.

 1. Wstęp

  Dziękujemy za zapoznanie się z naszymi regulaminem korzystania ze strony (zwany dalej "Regulaminem") virtualheaven.pl. Właścicielem i prowadzącym Serwis jest MenInRain.com, LLC działający pod nazwą VirtualHeaven (zwany dalej "VirtualHeaven"). Regulamin skierowany jest do osób, które odwiedzają stronę VirtualHeaven, dokonują rejestracji na stronie, jej subskrypcji lub w jakikolwiek inny sposób korzystają ze strony. Jeżeli nie zgadzasz się na objęcie warunkami Regulaminu prosimy o niekorzystanie z usług strony VirtualHeaven (zwanych dalej "Usługami") oraz nieodwiedzanie strony internetowej virtualheaven.pl (zwanej dalej "virtualheaven.pl" lub "Strona").

 2. Czym jest virtualheaven.pl ?

  virtualheaven.pl jest serwisem, w którym można tworzyć miejsca poświęcone pamięci o naszych ukochanych bliskich i gromadzić wspomnienia o nich, aby dzięki temu mogli żyć wiecznie. Użytkownicy strony mogą przygotowywać i publikować miejsca pamięci o jakichkolwiek wyjątkowych dla nich osobach, które już odeszły. Pozostali użytkownicy mogą natomiast dodawać własne wspomnienia do już stworzonych stron poświęconych określonej osobie. Proszę pamiętać, że informacje zawarte we wspomnieniach opublikowanych na Stronie nie są w żadnej mierze dodawane lub weryfikowane przez VirtualHeaven i w oczywisty sposób nie odzwierciedlają poglądów ani opinii VirtualHeaven.

 3. Dostępność i Wybieralność.

  Nasza Strony i Usługi są dostępne i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadającą pełną zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, w szczególności zdolność do zawierania umów. Nasze Usługi nie są dostępne dla dzieci (osób poniżej 18 roku życia). Strona nie jest przeznaczona dla osób lub innych podmiotów pozostających pod jurysdykcją odpowiednich przepisów prawa lub przebywających w określonym kraju, gdzie korzystanie ze Strony mogłoby zostać uznane za sprzeczne z prawem. Oferta Strony oraz Usług VirtualHeaven nie może być utożsamiana z ich upowszechnianiem lub zaproszeniem wobec osób, których korzystanie z tego rodzaju stron jest niedozwolone przez obowiązujące ich prawo. W przypadku braku prawnych możliwości prosimy o niekorzystanie z naszej Strony. Dodatkowo użytkownik zarejestrowany nie może przekazać, użyczyć, darować lub sprzedać swojego loginu oraz hasła jakiejkolwiek innej osobie.

 4. Usługi

  Ta Strona umożliwia tworzenie miejsc pamięci oraz publikację dodatkowych informacji i wspomnień w stworzonych miejscach pamięci. Możesz się rejestrować i publikować swoje informacje oraz wspomnienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Jednakże w celu uzyskania dostępu do bardziej zaawansowanych usług oferowanych przez Stronę należy wykupić odpowiedni pakiet ponosząc koszty określone na Stronie. Szczegóły dotyczące płatności, zawierające koszt każdej z wybranych opcji pakietu są prezentowane na stronie internetowej: http://virtualheaven.pl/memorial/choose-packet/preview/. Jak to szczegółowo wyjaśnimy poniżej, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że VirtualHeaven nie udziela gwarancji dotyczących precyzyjności, niezawodności, kompletności, działania bez opóźnień oraz innych kwestii związanych z jakością informacji prezentowanych przez Użytkowników na Stronie, a także uzyskania spodziewanych rezultatów związanych z umieszczaniem informacji na Stronie, albo sprawnego otrzymywania i bez opóźnień poczty e-mail lub innych form komunikacji, mając na uwadze możliwość wyboru niestarannych metod wysyłania lub otrzymywania wiadomości. Dlatego każda prezentacja, przed jej umieszczeniem w miejscu pamięci oraz publikacja określonych informacji powinny być niezależnie zweryfikowane przez Użytkownika przed podjęciem przez niego jakichkolwiek czynności.

 5. Wybór pakietu i opłaty.

  Jeżeli wybrałeś subskrypcję naszych Usług, twoja karta kredytowa zostanie obciążona w oparciu o wyszczególnioną opcję subskrypcji, którą wybrałeś. Twoje wstępne obciążenie będzie wymagało autoryzacji po dokonaniu wyboru pakietu i wyraźnego potwierdzenia tego rodzaju obciążenia, podobnie jak innych pojawiających się obciążeń, jeżeli takie istnieją. Zapoznając się z treścią niniejszego Regulaminu przyjmujesz do wiadomości, że cechą subskrypcji jest powstanie obowiązku płatności, w związku z czym akceptujesz odpowiedzialność za wszelkie pojawiające się płatności powstałe do momentu wyłączenia subskrypcji. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę, że VirtualHeaven może domagać się opłacenia miesięcznych kosztów bez dalszej autoryzacji z Twojej strony do czasu powiadomienia VirtualHeaven, że życzysz sobie zakończenia subskrypcji. Jeżeli wyłączysz subskrypcję przed upływem terminu jej zakończenia, nie będziesz się mógł domagać zwrotu części kosztów za jakąkolwiek niewykorzystaną jej część. Jeżeli dokonasz powiadomienia na piśmie, że rezygnujesz z subskrypcji co najmniej na 48 godzin przed datą powstania obowiązku płatności VirtualHeaven wstrzyma jakiekolwiek dalsze naliczanie opłat, a twoja subskrypcja zakończy się automatycznie w przewidzianym czasie powstania obowiązku uiszczenia opłat. VirtualHeaven rezerwuje sobie prawo do zmiany wysokości kosztów lub metod płatności w jakimkolwiek czasie. Zapewniamy, że o wszelkich tego rodzaju zmianach będziemy powiadamiać Użytkowników w odpowiednim czasie. Zgadzasz się na terminowe informowanie VirtualHeaven o jakichkolwiek zmianach twoich danych zapewniających kontakt z Tobą lub związanych z płatnością, włączając w to zmiany numeru karty kredytowej, adresu, na który wysyłany jest rachunek oraz datę ważności karty kredytowej.

 6. Odpowiedzialność użytkowników serwisu.

  Jako Użytkownik virtualheaven.pl, jesteś zobowiązany do przeczytania tego Regulaminu oraz naszej Polityki Prywatności przed zarejestrowaniem się na Stronie, korzystaniem z naszych Usług, dokonywaniem ich zakupu lub dostarczaniem nam jakichkolwiek informacji. Zgadzasz się na objęcie warunkami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, które są obecnie prezentowane lub będą przyjęte w przyszłości. Przyjmujesz do wiadomości oraz zgadzasz się, że osoby zamieszczające informacje na Stronie są wyłącznie odpowiedzialne za zarządzanie nimi oraz umieszczanie odpowiednich prezentacji w miejscach pamięci i publikowanie dodatkowych informacji oraz, że VirtualHeaven nie dokonuje przeglądu, akceptacji lub jakiejkolwiek innej formy zatwierdzania takich informacji lub zarządzani nimi. VirtualHeaven nie jest odpowiedzialne za kierowanie kimkolwiek z Użytkowników Strony.

 7. Niedozwolone czynności

  Zakazane jest jakiekolwiek użycie Strony lub jej składników powodujące pogwałcenie obowiązujących przepisów prawa, regulacji i zarządzeń któregokolwiek z państw, narodowości lub społeczności lokalnych albo jakiejkolwiek umowy międzynarodowej lub inne mogące spowodować powstanie odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Państwa informacje, miejsca pamięci oraz działania podejmowane na Stronie nie mogą być: a) fałszywe, nieścisłe lub mylące, b) oszukańcze, c) naruszające czyjekolwiek prawa autorskie, prawo do patentu, markę handlową, tajemnicę handlową lub inne prawa własnościowe lub prawa do publikacji i prywatności, d) naruszające jakiekolwiek przepisy prawa, statutów, zarządzeń i regulacji, e) oszczercze, zniesławiające, zawierające groźby karalne lub szykany, f) zawierające jakiekolwiek teksty oraz obrazy dwuznaczne seksualnie, obsceniczne lub wulgarne, g) zawierające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne o podobnym działaniu, jak również inne oprogramowanie komputerowe, które może uszkodzić Stronę lub zakłócić jej działanie i h) mogące spowodować dla nas lub z naszego powodu utratę (w całości lub części) usług naszego dostawcy usług internetowych (Internet Serwer Provider) lub innych dostawców. Niedozwolone jest kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, tworzenie pochodnych prac, upowszechnianie i publiczne prezentowanie jakichkolwiek materiałów Strony lub informacji Użytkownika, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody VirtualHeaven lub innej osoby, której to dotyczy. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek transakcji na Stronie lub które zostały zainicjowane oferowanymi przez nas Usługami, które mogłyby narazić nas na naruszenie obowiązujących przepisów prawa, statutów, zarządzeń i innych regulacji.

 8. Naruszenie regulaminu

  Nie wyłączając innych środków zaradczych możemy ograniczyć twoją działalność, usunąć umieszczoną przez Ciebie publikację, wysłać ostrzeżenie, czasowo zawiesić, zawiesić na czas nieokreślony lub zakończyć Twoje członkostwo i odmówić dostarczania ci naszych Usług w przypadku, jeżeli na podstawie naszego wyłącznego i niezależnego osądu: a) swoim działaniem naruszyłeś lub przewidujemy, że naruszysz Regulamin, lub inne dokumenty z nim związane, b) nie jesteśmy w stanie zweryfikować lub stwierdzić prawdziwości informacji, które do nas przekazujesz lub c) uznajemy, że twoja działalność może spowodować stratę finansową lub odpowiedzialność prawną dla nas, dla ciebie lub innych Użytkowników. W przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu VirtualHeaven nie będzie zobligowany do przekazywania i zwracania jakichkolwiek sum pieniężnych.

 9. Zasady prywatności

  Twoje informacje są używane wyłącznie na zasadach określonych w naszej Polityce Prywatności, której aktualna wersja jest dostępna na stronie: http://www.virtualheaven.pl/privacy-policy/. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności w przyszłości. Dlatego musisz od czasu do czasu sprawdzać jej aktualną wersję.

 10. Linki do innych stron internetowych

  Na Stronie mogą być umieszczone linki do innych stron internetowych w globalnej sieci internetowej, które nie są utrzymywane ani zarządzane przez VirtualHeaven. Tego rodzaju linki niekoniecznie oznaczają aprobatę VirtualHeaven dla tych stron. VirtualHeaven nie ma obowiązku monitorowania tych stron i wyrażasz zgodę, że VirtualHeaven nie ponosi odpowiedzialności za satysfakcjonujące działanie takich stron oraz jakiekolwiek techniczne lub inne problemy związane z tymi stronami, linkami do tych stron lub ich użyciem.

 11. Własność intelektualna

  Strona zawiera własność intelektualną, która jest chroniona przez prawo Stanów Zjednoczonych oraz przepisy prawa międzynarodowego. Nie możesz publikować, przekazywać, upowszechniać zawartości Strony oraz dokonywać jakiegokolwiek innego jej nieautoryzowanego użycia za wyjątkiem tych, które są dozwolone obowiązującymi przepisami prawa.

 12. Ochrona praw autorskich zgodna z DMCA (Digital Millennium Copyright Act)

  VirtualHeaven bardzo poważnie traktuje ochronę przed niebezpieczeństwem naruszenia praw autorskich. Nasza polityka ochrony praw autorskich polega na posiadaniu wyznaczonego agenta ds. przeglądania treści oraz odpowiadania na zawiadomienia o naruszeniu praw, gdy zostanie nam przekazane zawiadomienie o naruszeniu odpowiednio do DMCA. Zgodnie z Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), VirtualHeaven wyznaczyło agenta do odbioru zawiadomień o przypuszczalnych naruszeniach praw autorskich powstałych na Stronie. W przypadku stwierdzenia, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone prosimy zawiadomić wyznaczonego agenta, wyszczególnionego poniżej:

  VirtualHeaven
  Attn: DMCA Designated Agent
  info@meninrain.com

  Digital Millennium Copyright Act wymaga, aby wszystkie przypadki naruszenia praw autorskich zgłaszane były na piśmie oraz zawierały następujące informacje;

  • Opis pracy, do której prawa autorskie zostały naruszone;
  • Opis poszczególnych materiałów i informacji, do których prawa autorskie zostały naruszone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zlokalizowanie przez VirtualHeaven;
  • Dane do kontaktu, obejmujące adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail;
  • Oświadczenie o szczerej wierze i przekonaniu, że użycie wspomnianych materiałów we wskazany sposób nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub dozwolone przez przepisy prawa;
  • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że informacja zawarta w zawiadomieniu jest dokładna i że są Państwo upoważnieni do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
  • Elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby działającej w jej imieniu.
 13. Zasady korespondencji

  Prosimy przyjąć do wiadomości, że utrzymywanie kontaktu z nami za pośrednictwem Twojego adresu e-mail oznacza jednoznaczną zgodę na kontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem tego adresu. Dodatkowo, jeżeli kontaktujesz się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem naszej Strony oznacza to, że dzielisz się swoją nazwą oraz adresem e-mail z tymi Użytkownikami, którzy mogą kontaktować się z Tobą za pośrednictwem e-mail lub z użyciem innych metod. Wyrażasz zgodę, aby nie nadużywać w żaden sposób systemu komunikacji VirtualHeaven. Nie jest dozwolone używanie virtualheaven.pl do sprzedaży lub promocji jakiegokolwiek produktu lub usługi. Naruszenie tych wymogów może spowodować zawieszenie lub zamknięcie konta na podstawie niezależnej i nieskrępowanej decyzji VirtualHeaven.

 14. Oświadczenie o ograniczeniu gwarancji

  NINIEJSZYM MY ORAZ NASI URZĘDNICY, PRACOWNICY, KIEROWNICY, AGENCI, KONTRAHENCI ORAZ DOSTAWCY BIERZEMY UDZIAŁ W PROWADZENIU STRONY I USŁUG "TAKICH JAKIE SĄ" I ODMAWIAMY UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH LUB PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRAWO. MY, NASI URZĘDNICY, PRACOWNICY, KIEROWNICY, AGENCI, KONTRAHENCI ORAZ DOSTAWCY JEDNOZNACZNIE NIE UDZIELAMY DOROZUMIANYCH GWARANJI NA FUNCKJONOWANIE STRONY MAJĄCE WPŁYW NA MOŻLIWOSCI HANDLOWE, REALIZACJI PARTYKULARNEGO CELU, PRAWA LUB DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZEZ NARUSZENIEM TYCH PRAW. NIEKTÓRE STANY USA WYKLUCZAJĄ POMINIĘCIE ZASUGEROWANYCH GWARANCJI ALBO OGRANICZENIA LUB POMINIĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE PONIESIENIE SZKÓD W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK, W ZALEŻNOŚCI OD STANU, MOŻE TEŻ POSIADAĆ INNE PRAWA.

  DODATKOWO, NIE DAJEMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH MOZLIWOSCI TECHNICZNYCH STRONY LUB USŁUG, ŻE BĘDĄ ODPOWIADAŁY PAŃSTWA OCZEKIWANIOM, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY BĘDZIE BEZPIECZNY, NIEPRZERWANY I BEZAWARYJNY ORAZ ŻE NIE BĘDZIE ŻADNYCH OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU, PRZEKŁAMAŃ, BŁĘDÓW, STRAT PRZESYŁANYCH DANYCH, ŻE BĘDĄ ŚCISŁE, ADEKWATNE, NIEZAWODNE I KOMPLETNE. ZRZEKAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI ZAWARTOŚCI STRONY, ICH PODATNOŚĆ NA EWENTUALNE BŁĘDY ORAZ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH WYKORZYSTANIE DO CELÓW HANDLOWYCH; ORAZ JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI, PRAWA, ROSZCZENIA LUB NAPRAWIENIA SZKODY, POWSTAŁYCH LUB NIE Z POWODU NIEDBAŁEGO KORZYSTANIA Z VIRTUALHEAVEN. DODATKOWO NIE DAJEMY ŻADNYCH RĘKOJMI NA REZULTATY UŻYCIA PRZEZ PAŃSTWO ZAWARTOŚCI STRONY DO PEŁNYCH GRANIC DOPUSZCZALNYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. VIRTUALHEAVEN ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KTÓREKOLWIEK Z PODANYCH GWARANCJI Z OSOBNA, JAK RÓWNIEŻ ZA ICH CAŁOŚĆ.

 15. Zwolnienie z odpowiedzialności.

  W PRZYPADKU SPORU POWSTAŁEGO POMIĘDZY KILKOMA LUB WIĘKSZĄ LICZBĄ UZYTKOWNIKÓW KAŻDY UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWOLNIENIE VIRTUALHEAVEN, NASZYCH URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW, AGENTÓW, KONTRAHENTÓW I DOSTAWCÓW OD ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ ORAZ SZKÓD KAŻDEGO RODZAJU (POWSTAŁYCH LUB MOGĄCYCH POWSTAĆ), ZNANYCH I NIEZNANYCH, SPODZIEWANYCH I NIESPODZIEWANYCH, UJAWNIONYCH I NIEUJAWNIONYCH, POWSTAŁYCH LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z TAKIMI SPORAMI. ZRZEKACIE SIĘ PAŃSTWO REGULACJI ZAWARTEJ W §1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA USA, ZGODNIE Z KTÓRYM: "OGÓLNE WYŁĄCZENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE ZNA LUB PODEJRZEWA ICH ISTNIENIE NA SWOJĄ KORZYŚĆ W MOMENCIE DOKONANIA WYŁĄCZENIA, KTÓRA BĘDĄC MU ZNANĄ MUSI ZASADNICZO WPŁYNĄĆ NA ROZSTRZYGNIĘCIE Z DŁUŻNIKIEM." PRZYJMUJECIE PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I ZGADZACIE SIĘ, ŻE TO ZRZECZENIE SIĘ JEST ISTOTNYM I NIEROZŁĄCZNYM WARUNKIEM REGULAMINU ORAZ ŻE BEZ TEGO ZRZECZENIA NINIEJSZY REGULAMIN NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO MAJĄCY ZASTOSOWANIE DO VIRTUALHEAVEN.

 16. Ograniczenia odpowiedzialności

  NINIEJSZYM MY ORAZ NASI URZĘDNICY, PRACOWNICY, KIEROWNICY, AGENCI, KONTRAHENCI ORAZ DOSTAWCY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIEMY ODPOWIADAĆ ZA UTRATĘ KORZYŚCI LUB JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, WLICZAJĄC W TO NIEDBAŁOŚĆ, POWSTAŁE Z POWODU LUB W ZWIĄZKU Z TYM REGULAMINEM ORAZ/LUB KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWO ZE STRONY. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PAŃSTWA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ JEST OGRANICZONA, NIEZALEZNIE OD OKOLICZNOŚCI, DO KWOTY POMNIEJSZONEJ O KWOTĘ NALEŻNYCH NAM OPŁAT, KTÓRE UISZCZAJĄ PAŃSTWO W KTÓRYM KOLWIEK ROKU LUB KWOTĘ $100. JEŻELI KTÓREKOLWIEK Z PODANYCH OGRANICZEŃ OKAŻE SIĘ NIEWAŻNE, WYRAŻAJA PAŃSTWO ZGODĘ, ŻE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ VIRTUALHEAVEN ZA WSZYSTKIE USZKODZENIA, STRATY LUB INNE TEGO RODZAJU PRZYPADKI BĘDĄ OGRANICZONE DO MAKSYMALNYCH GRANIC ZAKREŚLONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

 17. Odpowiedzialność użytkownika

  Wyrażasz zgodę na pokrycie wszelkich szkód i ochronę nas, naszych urzędników, pracowników, kierowników, przedstawicieli, agentów, kontrahentów oraz dostawców przed jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami, wliczając w to odpowiednie koszty adwokackie, spowodowanymi przez jakąkolwiek osobę trzecią nie wyłączając wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia prawa własności intelektualnej, powstałych w związku z umieszczaniem i publikacją przez ciebie określonych materiałów na Stronie lub przekazywaniem tych materiałów za jej pośrednictwem albo w związku z naruszeniem Regulaminu lub użyciem Strony z naruszeniem Regulaminu lub wreszcie naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo wyrażasz zgodę na pełną współpracę w procesie obrony przed tego rodzaju roszczeniami i żądaniami. VirtualHeaven zastrzega sobie prawo (lecz nie obowiązek) podejmować na własny koszt odrębną i wyłączną obronę przed roszczeniami oraz kontrolę nad jakąkolwiek inną sprawą powodującą możliwość wypłaty przez ciebie odszkodowania i wówczas nie możesz w żadnym wypadku rozstrzygać we własnym zakresie takich roszczeń lub spraw bez pisemnej zgody VirtualHeaven. Ponadto wyrażasz zgodę, aby chronić VirtualHeaven przed jakimikolwiek roszczeniami, a w razie konieczności pokrywać szkody powstałe w wyniku jakichkolwiek roszczeń wywołanych użyciem wszelkiego rodzaju informacji lub materiałów należących do osoby trzeciej, a umieszczonych na Stronie.

 18. Zezwolenia na korzystanie ze Strony

  VirtualHeaven udziela ograniczonego zezwolenia każdemu z uczestników wyłącznie na osobiste używanie Strony, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zezwolenie nie obejmuje, bez żadnych wyjątków: reprodukcji, powielania, sprzedaży, odsprzedaży oraz jakiekolwiek innego komercyjnego wykorzystania Strony i Usług, tworzenia pochodnych prac ze Strony lub Usług, zbierania i wykorzystywania adresów e-mail lub jakichkolwiek danych należących do innych uczestników. Wyrażasz zgodę, że nie będziesz zbierać, reprodukować, publikować lub odsprzedawać w jakimkolwiek komercyjnym celu jakichkolwiek informacji zawartych na naszej Stronie, jak również używać urządzeń lub oprogramowania mogących zakłócić działanie Strony.

 19. Rezygnacja z praw.

  Niepodejmowanie przez VirtualHeaven działań w celu wymuszenia przestrzegania jego praw zagwarantowanych w Regulaminie nie może być w żadnym stopniu utożsamiane z rezygnacją przez VirtualHeaven z tych praw lub jakichkolwiek innych uprawnień.

 20. Zmiana warunków regulaminu.

  VirtualHeaven rezerwuje sobie prawo do zmiany jakichkolwiek warunków zawartych w tym Regulaminie lub innych zasad i wskazówek dotyczących Strony lub oferowanych Usług w dowolnym czasie w ramach niezależnego i swobodnego uznania. Jakiekolwiek zmiany będą skuteczne od momentu ich publikacji na Stronie. Jesteś odpowiedzialny za przeglądanie ewentualnych zmian. Zmiany określonych zasad i wskazówek mogą być publikowane bez powiadamiana ciebie. Dalsze korzystanie przez ciebie ze Strony i Usług następujące po publikacji jakichkolwiek zmian uznawane będzie za twoją akceptacje tych zmian i modyfikacji. Jeżeli nie wyrażasz na nie zgody prosimy o zaprzestanie dalszego korzystania ze Strony oraz Usług.

 21. Przepisy ogólne.

  Prezentowany Regulamin regulujący korzystanie ze Strony VirtualHeaven ma charakter prawnie wiążącego Porozumienia pomiędzy VirtualHeaven a Użytkownikami Strony oraz stanowi niepodzielną całość. Żadne opóźnienie w egzekwowaniu którejkolwiek z części nie spowoduje rezygnacji z praw określonych w tym Regulaminie. Ten Regulamin oraz jego realizacja regulowane są przez prawo Stanu New Jersey, USA, bez względu na jego konflikt z innymi przepisami. Użytkownik zgadza się podporządkować wyłącznej jurysdykcji stanowych i federalnych sądów zlokalizowanych w New Jersey w USA, we wszelkich kwestiach i wątpliwościach powstałych w trakcie użytkowania tej witryny lub tego Regulaminu. Żadne zrzeczenie się dochodzenia jakiegokolwiek naruszenia tego Regulaminu nie będzie uznane za zrzeczenie się wszystkich innych postanowień tego Regulaminu, i żadne zrzeczenie się nie będzie ważne, chyba że w odpowiednim oświadczeniu podpisanym przez strony. Jeżeli wobec któregokolwiek z postanowień Regulaminu nastąpi podejrzenie, że może być uznane za nieważne wówczas powinno być przedstawione do analizy tak szybko jak to możliwe, gdyż właściwą intencją VirtualHeaven, w zgodzie z obowiązującym prawem jest, aby pozostała część Regulaminu była w pełnej mocy.

 22. Kontakt z VirtualHeaven.

  Z wyjątkiem wyraźnie wskazanych przypadków wszelką korespondencję do VirtualHeaven należy kierować za pośrednictwem poczty na adres: VirtualHeaven, 42 Boatworks Drive, Bayonne, NJ 07002 (w przypadku VirtualHeaven). Wyrażasz zgodę na pisemne powiadomienie MenInRain.com LLC o jakichkolwiek roszczeniach lub sytuacjach konfliktowych dotyczących Strony lub związanych ze Stroną, jak również informacją lub usługami zapewnianymi przez Stronę, dając VirtualHeaven rozsądny okres czasu na jego przekazanie przed podjęciem jakiegokolwiek działania prawnego.